Product Updates

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย และรถปฏิบัติการตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่ ถูกออกแบบให้ทำงานควบคู่กันโดยมีเป้าหมายให้ใช้งานได้ทั่วถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว และช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่


Event Updates

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ร่วมงานจัดแสดงสินค้าในงาน TSRM2022 ที่จัดโดย สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย (Thai Society for Reproductive Medicine)


Event Updates

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนงานเปิดตัว บริษัท ออโรร่า วิสดอม จำกัด จัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ละถุงมือยางที่ใช้ทั่วไป ในวันที่ ธันวาคม 2563


Event Updates

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนพิธีเปิดงานสายการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยของบริษัท ออโรร่า วิสดอม จำกัด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565


Product Updates

ในหลวง และพระบรมราชินี ทรงพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


Product Updates

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ทรงพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุขในโอกาสนี้ สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด 19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ


Event Updates

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ร่วมงานจัดแสดงสินค้าในงาน The 11th ATE Conference and Workshop เรื่อง ‘ICSI: New Horizons and Beyond' เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565


Event Updates

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช และ บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การช่วยปฏิสนธิโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (ICSI)"


Product Updates

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ส่งมอบรถชีวนิรภัย กองทัพบก ให้แก่โรงพยาบาลค่ายอดิศร


Product Updates

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ส่งมอบรถชีวนิรภัย กองทัพบก ให้แก่ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


Event Updates

Pulse Science ได้รับโอกาสจากศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีส่วนร่วมในงาน “CARD-NELAC Online Workshop on Mouse Reproductive Technology”


Event Updates

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายแพทย์ จำรัส สกุลไพศาล ผู้ก่อตั้งศูนย์สุขภาพโคราช (Korat Health Center-KHC)